Általános szerződési feltételek

Az ÁSZF korábbi változata (hatályossága: 2021. január 4. – 2023. június 25.)

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének általános szerződési feltételei a látássérült emberek számára nyújtott Távoli segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételéhez.

A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja: 2023. június 26.

Az általános szerződési feltételek célja, elvei

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (rövidített név: MVGYOSZ), mint szolgáltató által üzemeltetett, látássérült emberek, a továbbiakban mint felhasználók számára a Távszem EFOP1.1.5-17-2017-0001 számú projekt megvalósítása folyományaként nyújtott távoli segítségnyújtás (Távszem) szolgáltatás használatára vonatkozó szabályokat rögzíti.

A szolgáltatás általános célja, hogy látássérült emberek azonos eséllyel, azonos magas színvonalú infokommunikációs alapú segítséget nyújtó távszolgáltatásokhoz jussanak.

I. Általános adatok, elérhetőség


I.1. MVGYOSZ adatai és elérhetőségei

Neve: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ)

Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telephely: 1146 Budapest, Thököly út 105-107.

Bírósági bejegyzési száma: 01-02-000551

A nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék

Adószáma: 19002464-2-42

Levelezési cím: 1406 Budapest, Pf. 44.

Telefon: (1)/384-8440

E-mail: info@mvgyosz.hu

 Web: www.mvgyosz.hu

Képviseli: dr. Nagy Sándor Elnök

I.2. Távszem szolgáltatás elérhetőségei:

Cím: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon:(1)/384-8440

E-mail: info@tavszem.hu

Web: www.tavszem.hu

I.3. ÁSZF elérhetősége

Az MVGYOSZ az ÁSZF szövegét az internetes honlapján (www.tavszem.hu) a nyitóoldalon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzéteszi.

Az ÁSZF módosításai során annak a legutóbbi módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege a módosítás hatályba lépésétől kezdődően megtalálható a Távszem honlapján (www.tavszem.hu) és onnan letölthető.

II. ÁSZF alkalmazása, hatálya, módosítása


II. 1. Az ÁSZF területi hatálya

A Távszem szolgáltatás kizárólag magyar nyelven érhető el azon felhasználók esetében is, akik a határon túlról veszik azt igénybe.

II.2. Személyi és tárgyi hatály

II.2.1. Személyi hatály: Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a III. 1. pontban meghatározott Szolgáltatást igénybe vevőkre.

II.2.2. Tárgyi hatály: Az ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed az ÁSZF III. és IV. pontja szerinti Távszem szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyra.

II.3. A felek az ÁSZF rendelkezéseitől csak egyező akarattal, írásban térhetnek el. A jelen ÁSZF a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

Az MVGYOSZ-t megilleti az a jog, hogy az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítsa a hatályos jogszabályok keretei között. Amennyiben a MVGYOSZ új ÁSZF-t léptet hatályba, annak szövegét internetes honlapján közzéteszi. Amennyiben a felhasználó az új ÁSZF módosítást nem fogadja el, jogosult a szolgáltatási szerződést írásban, indoklás nélkül felmondani.

III. Távszem szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések


III.1. Szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre

A Távszem szolgáltatást az a 14. életévét betöltött magyar állampolgársággal, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, valamint bevándorolt és letelepedett személy veheti igénybe:

a) aki a MVGYOSZ valamelyik tagegyesületének tagjaként érvényes MVGYOSZ tagsági jogviszonnyal rendelkezik vagy

b) aki látássérültsége miatt magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy

c) aki látási fogyatékossága okán fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

d) aki vakok személyi járadékában részesül.

A szolgáltatást határon túli látássérült személy is igénybe veheti, amennyiben a látássérültség tényét jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint igazolja, illetve nyilatkozik arról, hogy e szolgáltatás igénybevétele, illetve az ahhoz szükséges adatszolgáltatás nem ütközik a személyes joga szerint rá vonatkozó hazai szabályozásba.

III.2. A Távszem szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Távszem szolgáltatást az III. 1. pontban felsorolt személyek az alábbi feltételek fennállta esetén tudják igénybe venni:

III.2.1. műszaki feltételek:

– megfelelő, a Szolgáltatás eléréséhez szükséges szoftver futtatására alkalmas, folyamatos kép és hangátvitelt biztosító sávszélességű internet megléte, melyet a  Felhasználónak kell saját költségén biztosítania.

– A szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a Szolgáltatás az internet-szolgáltatásból eredően akadozik, nem megfelelő minőségű, vagy nem elérhető. Az adatforgalom túllépéséért szolgáltató úgyszintén nem felel, annak költségei is felhasználót terhelik.

– megfelelő készülék megléte.

Ezen túlmenően a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges megfelelő készüléket a Felhasználónak magának kell biztosítania.

– A szolgáltatás elérhető megfelelő verziószámú Android, iOS operációs rendszert futtató, illetve BlindShell 2-es „okostelefonról” vagy „tabletről”, amely rendelkezik jó minőségű előlapi / hátlapi kamerával (megfelelő készülék.)

– A látássérült felhasználónak opcionálisan csontrezonanciás vagy vezeték nélküli fejhallgató használata javasolt annak érdekében, hogy jól érthető legyen számára az operátor beszéde, miközben a környezeti zajok, hangok észlelésében sincs akadályozva.

– A Távszem szolgáltatás azokon a készülékeken, amelyek kettő, vagy annál több hátlapi kamerával rendelkeznek, a szolgáltatás az alapértelmezett kamerát használja.

– A szolgáltatás további feltétele, hogy az ahhoz használt készülék   valamilyen formában kapcsolódjon az internetre, ami megvalósulhat WiFi vagy mobilhálózat használatával.

– A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Távszem szolgáltatás weboldalának használata, amit a tavszem.mvgyosz.hu oldalon érnek el a felhasználók.

III.2.2. egyéb feltételek:

– elfogadott regisztráció,

– szolgáltatás aktiválása.


III.2.2.1. Regisztráció

– A regisztráció fogalma: A regisztráció az a folyamat, amely során az ügyfél a rendszerben meghatározott adatainak megadásával jelzi, hogy szerződést szeretne kötni a Szolgáltatás igénybevételére.

– A rendszerbe történő regisztrációjával az ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztráció és az Online Ügyfélszolgálati rendszer használata során megadott személyes adatait is kezelhesse.

– Regisztráció hiányában a Távszem szolgáltatás igénybevételére nem kerülhet sor.

A regisztráció menete:

– A regisztráció a www.tavszem.hu oldalon történik, mely oldal az mvgyosz.hu oldalról is elérhető.

– A regisztrációt azok a leendő felhasználók végezhetik el, akik megfelelnek a jelen ÁSZF III. 1. pontjában foglalt feltételeknek, azaz jogosultak a Távszem szolgáltatás igénybevételére.

– Azoknak a leendő felhasználók, akik tagjai a MVGYOSZ valamelyik tagegyesületének, regisztráció nem szükséges.

Az egyesületüknél nyilvántartott törzsszám és e-mail címük megadásával azonosíthatják magukat. Az azonosítás elvégzését követően az egységes tagnyilvántartó rendszerben nyilvántartott adataik közül az alábbi adatok átemelésre kerülnek, melyeket a szolgáltatás igénybevételének ideje alatt a MVGYOSZ kezel:

– név (vezeték- és keresztnév)

– születési családi és utónév;

– születési hely és idő;

– anyja születési neve;

– lakcím;

– MVGYOSZ törzsszám/nyilvántartási szám;

– a látássérültség mértéke.

– Az a leendő felhasználó, aki nem tagja az MVGYOSZ valamelyik tagegyesületének, a vezeték, illetve keresztnevének, e-mail címének és jelszavának megadását, valamint jelen ÁSZF, illetve a MVGYOSZ adatvédelmi tájékoztatójának elfogadását követően, e-mailben kap üzenetet arról, hogy a regisztráció érdekében, milyen további lépéseket kell tennie.

A regisztráció fentiek szerinti folytatása során az alábbi további adatok megadása szükséges:

– név (vezeték- és keresztnév)

– születési név;

– születési hely, idő;

– anyja neve;

– telefonszám;

– címadatok: (ország, irányító szám, település, közterület neve, házszám, épület szám, emelet, ajtó;)

– látássérültség mértékére vonatkozó adatok.

A regisztrációhoz ezen túlmenően a látássérültség tényét az alábbi scannelt formában beküldött iratok valamelyikével igazolni kell:

– fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, vagy magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozat, a látássérültség fennállását igazoló komplex minősítés, ORSZI, vagy OOSZI szakvélemény, illetőleg szakhatósági állásfoglalás, vagy szemész szakorvos által kiállított igazolás.

– A határon túli regisztrálónak a látássérültség tényét azon látássérültek érdekképviseletét ellátó szervezet által kiállított, magyar nyelvű, vagy hiteles magyar fordításban rendelkezésre álló igazolással kell tanúsítania, amelynek a tagja.

– A Szolgáltató jogosult az ügyfél által közölt adatokat ellenőrizni, az ellenőrzéshez szükséges iratokat hiteles példányban bekérni.

A szolgáltató a neki megadott személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó jogosultság ellenőrzése céljából ellenőrzi, egyéb adatellenőrzést nem végez. A megadott adatok megfelelőségéért és ennek jogkövetkezményeiért kizárólag az azokat megadó felhasználó felel.

– A végleges regisztráció a megadott adatok, beküldött iratok ellenőrzését követően történik meg. A sikeres regisztráció befejezésekor az érintett számára e-mailben törzsszám kerül kiküldésre azzal a tájékoztatással, hogy a szolgáltatások igénybevétele során azonosítása érdekében e törzsszámot, valamint a regisztráció alkalmával megadott e-mail címet kell használnia.

 A sikeres regisztrációt követően a törzsszám, valamint az e-mail cím megadásával kerülhet sor a szolgáltatás aktiválására, amit a felhasználó maga hajt végre.

Az aktiválással, illetve a sikeres regisztrációval a MVGYOSZ, mint szolgáltató, valamint a felhasználó között szolgáltatási szerződés jön létre.

IV. A Távszem szolgáltatás tartalma


IV.1. Távszem szolgáltatás:

– A Távszem szolgáltatást a látássérült felhasználók egy okos eszköz és internet hozzáférés segítségével, a tavszem.mvgyosz.hu weboldal használatával vehetik igénybe.

Az okos eszköz által közvetített képet és hangot az Operátori Központ egyik ügyeletese számítógépen fogadja, a kép és hang információk alapján a látássérült ügyféllel kétoldalúan élőbeszédben kommunikál, ilyen módon nyújt részére távoli segítséget.

– A Távszem szolgáltatás igénybevétele ingyenes, azonban a szolgáltatás eléréséhez használt okos eszköz internetre csatlakozása és annak minden költsége a felhasználót terheli.

IV.2. A Szolgáltatás lépései

1. A regisztrált felhasználó első alkalommal történő bejelentkezésekor őt a rendszer azonosítja.

2. Ezt követően kerül sor szabad operátor kapcsolására. Amennyiben szabad operátor nincs, a felhasználót a rendszer várakoztatja.

3. Távsegítségre irányuló kommunikáció az Ügyfél és az operátor között.

4. A szolgáltatás befejezését követően a szolgáltatást nyújtó operátor és a szolgáltatást igénybe vett ügyfél nevéről, a megvalósult szolgáltatás időtartamáról a rendszer elektronikus napló nyilvántartást vezet.

  • A Távszem szolgáltatás további használata nem igényel ismételt azonosítást, hanem az utoljára bejelentkezett felhasználó adatait használja, és a szolgáltatás igénybevétele során keletkezett adatokat a felhasználóhoz rendelve tárolja.

5. A Távszem szolgáltatás igénybevétele során a rendszer hangfelvételt rögzít, melyet panaszkezelés céljából 30 napig tárol, ezt követően törli. A Távszem szolgáltatás igénybevételekor történő adatkezelésről részletes tájékoztatást az adatvédelmi tájékoztató ad.

IV.3. A távsegítség területei: A térítésmentes távsegítség az élet minden területén használható, figyelembe véve a tisztesség és az erkölcsösség szabályait.

IV.4. A szolgáltatás Időtartama, hosszabbítás lehetősége: A szolgáltatási szerződés a sikeres regisztrációval határozatlan időre jön létre.

IV.5. Üzemeltetés

IV.5.1. Szolgáltatás elérésének időrendje: A szolgáltatás napi 24 órában érhető el.

IV.5.2. Egyéb feltételek: A Szolgáltatás igénybevétele esetén egy hívás maximális időtartama 20 perc, ezt követően a Szolgáltató jogosult megszakítani a szolgáltatást.

IV.5.3. Szolgáltatás szüneteltetése

A Szolgáltató a Szolgáltatást szüneteltetheti a következő esetekben:

– a Távszem szoftverrendszer átalakítása, karbantartása miatt maximum havi 3 munkanap időtartamban,

– előre nem látható és el nem hárítható külső ok (pl. vis maior, ÁSZF VI. fejezet) esetén.

A Szolgáltatás szünetelésére tekintettel a Szolgáltató felé semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető, az abból eredő esetleges károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

IV.6. Szolgáltató kötelezettségei és jogai

IV.6.1. Szolgáltató kötelezettségei: A Szolgáltató köteles a Szolgáltatás kapacitása függvényében történő, általa meghatározott, az ÁSZF IV. 5.1. pontjában rögzített időszakokon belüli nyújtására az ott meghatározottak szerint, valamint köteles kizárólagosan a Szolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési, karbantartási és hibaelhárítási feladatok ellátására.

A Szolgáltató hibaelhárítási és karbantartási kötelezettsége kizárólag az általa biztosított Szolgáltatás tekintetében áll fenn. A Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardver eszközök, valamint a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Felhasználó által biztosított szoftver eszközök hibaelhárítására vagy karbantartására.

IV.6.2. Szolgáltató jogai:

  • A Szolgáltató a Szolgáltatást korlátozott számú operátorral végzi, így a Szolgáltatás használatakor előfordulhat várakozási idő, Szolgáltató jogosult a hívás várakoztatására.
  • A Felhasználó a várakoztatás miatt semmilyen jogorvoslatra vagy kártérítésre nem jogosult.
  • A Szolgáltató nem köteles az operátori kapacitását bővíteni.
  • A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott adatokat bármikor ellenőrizni és a szolgáltatott adatokra vonatkozó hiteles igazolásokat a Felhasználótól bekérni.
  • A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás megszakítására az alábbi esetekben:

– az egy hívásra biztosított IV. 5. 2. pontban jelölt maximális hívásidő leteltével;

– ha a felhasználó a távsegítséget akadályozó, illetve ellehetetlenítő magatartást tanúsít – így különösen, ha az operátor kérése ellenére sem fogalmazza meg, miben kér segítséget, vagy ha az operátor figyelmeztetése ellenére zaklató, durván sértő kommunikációt folytat.

A Felhasználó a megszakítás miatt semmilyen jogorvoslatra vagy kártérítésre nem jogosult.

IV.6.3. Szolgáltató felelősségének kizárása

Amennyiben a Szolgáltató által biztosított Szolgáltatás bármilyen okból hibásan (ideértve azon esetet is, amennyiben a távsegítség nem megfelelő), vagy egyáltalán nem valósul meg (ideértve azon esetet is, ha a hívás kezdeményezésének időpontjában szabad operátori kapacitás nem áll rendelkezésre), azért Szolgáltatót felelősség nem terheli, erre hivatkozva Felhasználó semmilyen jogcímen nem élhet igénnyel Szolgáltatóval szemben, a Felhasználó semmilyen jogorvoslatra vagy kártérítésre nem jogosult.

IV.7. Felhasználó kötelezettségei és jogai

IV.7.1. Felhasználó kötelezettségei, a kötelezettség megszegésének következményei

a) Belépési adatok megőrzése

– A Felhasználó a Szolgáltatás használatához szükséges belépési azonosítót (törzsszám) és e-mail címet mindenkivel szemben köteles titkosan kezelni és megőrizni. A belépési azonosítók jogosulatlan személyek általi felhasználásából eredő károkért a Felhasználó köteles helytállni, az ebből eredő esetleges adat- és/vagy titokvédelmi jogsérelem következményeit maga viseli, annak kapcsán  a Szolgáltatóval szemben jog- és igényérvényesítésre nem jogosult.

– A Felhasználó haladéktalanul köteles a rendszerhez használt azonosító adatait lecserélni, amennyiben attól tart, hogy az jogosulatlan személy birtokába került vagy kerülhet. Ha a Felhasználó az azonosítását szolgáló adatokat elvesztette, elfelejtette, köteles erről értesíteni a Szolgáltatót a Szolgáltató Ügyfélszolgálata útján. Az értesítést megelőzően bekövetkezett károkat a Felhasználó saját maga viseli. A felek közötti vita esetén az értesítés megtörténte tényét a Felhasználónak kell bizonyítania.

Visszaélés gyanúja esetén a Szolgáltató a Felhasználó egyidejű értesítése mellett jogosult a Szolgáltatáshoz való Felhasználó általi hozzáférés ideiglenes letiltását elvégezni. Az ideiglenes letiltás ilyen esetben kizárólag a Felhasználó írásbeli hozzájárulása mellett oldható fel.

b) A Szolgáltatás használata más részére történő átengedésének tilalma

A Felhasználó a Szolgáltatás használatát más részére nem engedheti át.

c) Adatváltozás bejelentésének kötelezettsége

– Amennyiben felhasználó regisztráció során megadott adataiban változás következik be, köteles erről szolgáltatót 8 napon belül tájékoztatni a nyilvántartási adatok módosítása, illetve a zavartalan szolgáltatás biztosítása érdekében.

d) Felhasználó köteles a távsegítséget nem akadályozó, illetve nem ellehetetlenítő magatartás tanúsítására.

– Amennyiben ezen kötelezettségének Felhasználó nem tesz eleget, úgy az eljáró operátor az etikai szabályzatban foglalt figyelmeztetést követően jogosult a hívás megszakítására, valamint Szolgáltató jogosult a Felhasználót a szolgáltatásból 10 nap időtartamra kizárni, a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni.

– Amennyiben Felhasználó a jelen alpontban meghatározott kötelezettségének fentieken túl ismételten nem tesz eleget, úgy Szolgáltató jogosult a Felhasználót a szolgáltatásból 20 nap időtartamra kizárni, a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni.

– Amennyiben Felhasználó jelen alpontban rögzített kötelezettségét kettőnél több esetben megszegi, az súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

IV.7.2. Felhasználó jogai

Felhasználó jogosult a Szolgáltatás használatára.

IV.8. Titoktartás

IV.8.1. Szolgáltató titoktartási kötelezettsége

– A Szolgáltatót külön jogszabály alapján adat megtartási, adatvédelmi és titoktartási kötelezettség terheli. Az adat megtartási, adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltatót, a Szolgáltatónak a rendszer működése körében feladatot ellátó tagjait, alkalmazottjait és megbízottjait, valamint a rendszer bármilyen működése kapcsán a Szolgáltatóval szerződésben állókat, a Szolgáltatóval azonos módon, a tagsági, munkaviszony és a megbízási jogviszony és a szerződéses jogviszony megszűnése után is terhelik.

– A Szolgáltató köteles biztosítani azt, hogy az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a fenti személyekkel szemben biztosított legyen.

– A titoktartási kötelezettség részletes szabályait jelen ÁSZF, valamint a MVGYOSZ weboldalán elérhető adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

IV.8.2. Az operátorok titoktartási kötelezettsége

A távsegítség kapcsán elhangzó információk szigorúan magánügynek tekintendők. a Távszem szolgáltatás felhasználóinak mindennemű adatait, még azokat is, amelyek látszólag nem minősülnek titoknak, az operátornak kötelessége bizalmasan kezelni. Az operátor titoktartási kötelezettsége kiterjed mindarra, ami foglalkozásának gyakorlása közben/során tudomására jut, vagy amit vele bizalmasan közöltek, ha csak jogszabály nem tesz ebben kivételt. Ez a kötelezettség a megbízási vagy munkaviszony befejezése után is és olyan személlyel szemben is fennáll, akivel a szóban forgó információt más oldalról már közölték. Az operátor nem birtokolja az információt, és nem élhet vissza annak használatával a munka befejezése után sem. Ez a kötelezettsége nem évül el.

V. Hiba- és panaszkezelési eljárás


– A panaszbejelentés fogalma: Minden olyan bejelentést, mely a rendszer bármilyen jellegű hibájával, így akár tartalmi, akár minőségi, akár technikai hibájával, karbantartásával, vagy más jellegű hibával, problémával kapcsolatos, panaszbejelentésnek kell tekinteni.

– A Felhasználó a panaszbejelentést a Távszem szolgáltatást érintő, a tavszem.hu oldalon fellelhető panaszkezelési szabályzatban foglaltak szerint teheti meg.

A panasz bejelentését és kezelését a MVGYOSZ köteles a lehető legrövidebb időben elvégezni.

– Az adatvédelmi rendelkezések körében a panaszbejelentés és jogérvényesítés eltérő szabályait és határidőit az MVGYOSZ weboldalán elérhető adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

VI. Egyéb rendelkezések

– Alkalmazandó jog: Az MVGYOSZ-szel kötött minden szerződésre a magyar jog az irányadó.

– Részleges érvénytelenség szabályai

Amennyiben az ÁSZF, illetve a hatálya alá tartozó bármely egyedi szerződés bármilyen pontja érvénytelen, vagy bármilyen okból jogszabályba ütközik, az az ÁSZF, illetve az egyedi szerződések egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti.

– Jogvita esetén alkalmazandó eljárás: Felek kötelesek törekedni a köztük fennálló vitás kérdések rendezésére, azzal, hogy közvetítő igénybevétele nem kötelező.

Amennyiben a vita megszüntetésére irányuló egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, felek kikötik a jogvita elbírálására a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

– Vis maior esetei: Abban az esetben, ha valamely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a szerződés fél általi teljesítését, akkor egyik fél sem felel jelen ÁSZF-ben és/vagy az egyedi szerződésben megállapított kötelezettsége teljesítéséért.

A vis maior körébe tartozó körülmények különösen, de nem kizárólagosan: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, más természeti katasztrófa), illetve a külön jogszabály alapján a feljogosított szervezetek (rendőrség, tűzoltóság, honvédség) szükséghelyzetben tett intézkedéseinek következményei.

– Egyéb rendelkezések

Az egyedi szerződéssel kapcsolatos bármely jognyilatkozat megtételére – amennyiben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik – kizárólag írásban kerülhet sor.

A Felhasználó vonatkozásában a Ptk. 6:202.§ jog átruházásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók.

Letölthető:

A Távszem alkalmazás használati útmutatója.

Panaszkezelési szabályzat

Etikai szabályzat

Szolgáltatási rend

Az ÁSZF korábbi változata (hatályossága: 2019. szeptember 6. – 2021. január 3.)

© 2024 Távszem

b4st theme for WordPress