Általános szerződési feltételek korábbi

Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2019. szeptember 6.

Az Általános Szerződési Feltételek készítésének ideje: 2019. augusztus

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Általános Szerződési Feltételek

A Távoli segítségnyújtás látássérült emberek számára / Távszem EFOP1.1.5-17-2017-0001 számú projekt megvalósítása folyományaként nyújtott Távszem szolgáltatás igénybevételéhez.

Hatályba lépés napja: 2019. szeptember 6.

I. Általános adatok, elérhetőség

1.         MVGYOSZ adatai

Neve: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ)

Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Bírósági bejegyzési száma: 01-02-000551

A nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék

Adószáma: 19002464-2-42

Képviseli: dr. Nagy Sándor Elnök

2.         MVGYOSZ elérhetőségei

Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Levelezési cím: 1406 Budapest, Pf. 44.

Telefon: (1)/384-8440

E-mail: titkarsag@mvgyosz.hu

Web: www.mvgyosz.hu

Távszem szolgáltatás elérhetőségei:

Cím: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Telefon:(1)/384-8440

E-mail:

Web: www.tavszem.hu

3. ÁSZF elérhetősége

Az ÁSZF hatályos szövege a MVGYOSZ ügyfélszolgálatán elhelyezésre kerül, ahol mindenki számára elérhető.

az MVGYOSZ az ÁSZF szövegét az internetes honlapján (www.tavszem.hu) a nyitóoldalon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzéteszi.

Az ÁSZF módosításai során annak a legutóbbi módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege a módosítás hatályba lépését legalább 10 nappal megelőző időponttól kezdődően megtalálható a Távszem honlapján (www.tavszem.hu) és onnan letölthető.

II. Projekt leírása, ÁSZF alkalmazása és hatálya

1. Projekt leírás a célcsoport meghatározásával, ÁSZF alkalmazás körében szerződések megjelölése.

Cél: A látássérültek jelenleg nem rendelkeznek a hallássérültekéhez hasonló infokommunikációs alapú távszolgáltatással. A konstrukció általános célja, hogy látássérült emberek az ország minden pontján azonos eséllyel, azonos magas színvonalú infokommunikációs alapú távszolgáltatásokhoz jussanak. Ennek érdekében szükséges a Kontakt tolmácsszolgáltatás kibővítése és továbbfejlesztése, az általa biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükséges kommunikációs eszközök biztosításával. Így érhető el, hogy a látássérült és hallássérült személyek személyiségi, adatvédelmi jogaik tiszteletben tartása mellett, kulturált szolgáltatás keretében férjenek hozzá az infokommunikációs alapú távszolgáltatáshoz.

Jelen ÁSZF a projekt próbaidőszaka alatt alkalmazandó a következő egyedi szerződések során:

– szolgáltatási szerződés

– készülék használati szerződés

2. Területi hatály

Az ÁSZF alkalmazhatósága területileg Magyarországra van korlátozva.

3. Időbeli hatály

Az ÁSZF a III. 1. pontban meghatározott Szolgáltatás próbaidőszaka alatt hatályos. Próbaidőszak: Az az időszak, amíg a projekt lezárul, és a Távszem szolgáltatás tesztidőszaka tart.

4. Személyi és tárgyi hatály

4.1. Személyi hatály: Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a III/1 pontban meghatározott Szolgáltatást igénybe vevőkre.

4.2. Tárgyi hatály: Az ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed az ÁSZF III. és IV. pontja szerinti Távszem szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyra, valamint az ÁSZF IV. és V. pontja szerinti készülék kölcsönzésre vonatkozó jogviszonyra.

4.3. Az ÁSZF az egyedi szolgáltatási szerződések, az egyedi készülék használati szerződések része.

A felek az ÁSZF rendelkezéseitől csak egyező akarattal, írásban térhetnek el. A jelen ÁSZF a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

Az MVGYOSZ-t megilleti az a jog, hogy az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítsa a hatályos jogszabályok keretei között. Amennyiben a MVGYOSZ új ÁSZF-t léptet hatályba, az új ÁSZF szövegét 10 nappal a hatályba lépést megelőzően internetes honlapján közzéteszi. Amennyiben a felhasználó az új ÁSZF módosítást nem fogadja el, úgy jogosult az új ÁSZF honlapon történt közzétételét követő 30 napon belül a szolgáltatási szerződést írásban, indoklás nélkül 30 napos határidővel felmondani. Ezen felmondás valamennyi a szolgáltatási szerződés mellékletét képző szerződés egyidejű a felhasználó általi felmondását jelenti. Amennyiben a felhasználó az e pontban szereplő felmondás jogával határidőben nem él, a nyilatkozat elmaradását az új ÁSZF felhasználó általi elfogadásának kell tekinteni.

III. Szolgáltatási szerződésre vonatkozó rendelkezések

1. Szerződés tárgya

A szerződés tárgya: látássérült természetes személyek számára a Távoli segítségnyújtás látássérült emberek számára / Távszem az EFOP1.1.5-17-2017-0001 számú projekt folyományaként nyújtott Távszem szolgáltatás (továbbiakban,: Szolgáltatás).

A Szolgáltatás nem elektronikus hírközlési szolgáltatás.

A természetes személyre szóló szolgáltatási szerződés nyomtatvány a jelen ÁSZF 1. számú melléklete.

2. Felek meghatározása

A szolgáltatási szerződésben szereplő felek:

– MVGYOSZ, mint szolgáltató (továbbiakban, a III. pontban: Szolgáltató)

– Látássérült természetes személy, mint felhasználó (továbbiakban, III. pontban: Felhasználó).

3. Szolgáltatás igénybevételének feltételei

a) személyi feltételek:

– folyamatosan fennálló tagsági jogviszony az MVGYOSZ-szel, vagy annak valamely tagegyesületével; avagy ilyen tagsági jogviszony hiányában a súlyos látássérültség igazolása a vakok személyi járadékát, látássérülésre tekintettel folyósított fogyatékossági támogatást, illetőleg magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozat, vagy arra vonatkozó hatályos hatósági igazolvány másolatának csatolásával;

-14. életév betöltése.

b) műszaki feltételek:

– megfelelő sávszélességű internet Felhasználó általi biztosítása

Megfelelő’ sávszélességű az internet, amennyiben az alkalmas a Szolgáltatás eléréséhez szükséges szoftver futtatására. Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli azért, amennyiben a Szolgáltatás az internet-szolgáltatásból eredő’en akadozik, nem megfelelő’ minőségű, vagy nem elérhető’.

A megfelelő sávszélességű internet biztosítása a szolgáltatási szerződés teljes időtartama alatt a Felhasználó kötelezettsége saját költségén. A Felhasználó adatforgalmának túllépéséért Szolgáltató nem felel, az abból eredő költségek Felhasználót terhelik.

– megfelelő készülék Felhasználó általi biztosítása:

A Szolgáltatás elérhető a következő eszközökről:

Megfelelő verziószámú Android vagy iOS operációs rendszert futtató „okostelefonról” vagy „tabletről”, amely valamilyen módon kapcsolódik az internetre (célszerűen wifin keresztül, A mobil internet használata biztosítja ugyan a legnagyobb mobilitást a készülék használója számára, de a képi minőséget nem feltétlenül garantálja) és rendelkezik jó minőségű előlapi / hátlapi kamerával.

A Szolgáltatás tesztidőszakában és fenntartási idejében történő igénybevételéhez az MVGYOSZ egyedi elbírálása és döntése, valamint erre irányuló külön írásbeli megállapodás alapján a Szolgáltatáshoz szükséges hardver alkalmazásokat tartalmazó készüléket adhat, általa előre meghatározott darabszámban (személyenként egy készülék). A Szolgáltatáshoz ezen túl a MVGYOSZ más hardver eszközt nem nyújt.

c) egyéb feltételek:

– elfogadott regisztráció,

– szerződéskötés,

– szolgáltatás aktiválása.

4. Regisztráció folyamata

4.1. A regisztráció fogalma: A regisztráció az a folyamat, amely során az ügyfél a rendszerben meghatározott adatainak megadásával jelzi, hogy szerződést szeretne kötni a Szolgáltatás igénybevételére.

A rendszerbe történő regisztrációjával az ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztráció és az Online Ügyfélszolgálati rendszer használata során megadott személyes és egyesületi tagságára vonatkozó különleges adatait is kezelhesse.

4.2. A regisztráció menete: A regisztráció interneten keresztül, elektronikus igénylés kitöltésével történik. A regisztráció nem jelent jogosultságot a Szolgáltatásra, illetve nem hoz létre a felek között szerződést a Szolgáltatásra vonatkozóan.

A regisztráció alapján a Szolgáltatót nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

A Szolgáltató az igénylést elutasíthatja különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

a) az ügyfél a Szolgáltatónál nem igazolja megfelelően látássérülését,

b) az ügyfél nyilvánvalóan valótlan adatot adott meg, vagy

c) valamely általa szolgáltatott adat hitelességét/valóság tartalmát a Szolgáltató felhívása ellenére nem igazolta.

 Szolgáltató egyedileg bírálja el az igénylést és elektronikus levélben értesíti annak eredményéről az ügyfelet. Szolgáltató jogosult az ügyfél által közölt adatokat ellenőrizni, az ellenőrzéshez szükséges iratokat hiteles példányban bekérni. Az elfogadott regisztráció során, vagy azt követően írásban kerül sor a felek között az egyedi szolgáltatási szerződés megkötésére, és annak alapján a Szolgáltatás aktiválására (5. pont). Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást már az egyedi szolgáltatási szerződés mindkét fél általi aláírása előtt méltányosságból aktiválja az ügyfél érdekében, ez esetben ugyanakkor ügyfél az aktiválástól kezdődően is kötelezett jelen ászf betartására, az aktiválást pedig Szolgáltató bármikor jogosult nyilatkozatával visszavonni mind addig, míg a szolgáltatási szerződés megkötésére sor nem kerül.

5. Szerződéskötés, szolgáltatás aktiválása

5.1. A felek az egyedi szolgáltatási szerződést az 1. számú mellékletnek megfelelő tartalommal írásban kötik meg.

Sem szóban, sem ráutaló magatartással szerződés nem köthető és nem módosítható.

Meghatalmazott útján szerződés nem köthető, amennyiben Szolgáltató a meghatalmazott eljárását mégis elfogadja, úgy a meghatalmazott útján kötött szerződés esetén a meghatalmazott minden cselekményéért a meghatalmazó Felhasználó ugyanúgy felel, mintha személyesen maga járt volna el.

Szolgáltatót elfogadott regisztrációt követően sem terheli szerződéskötési kötelezettség, amennyiben az ügyfél az egyedi szolgáltatási szerződés aláírást megtagadta, ideértve, ha az előre egyeztetett szerződéskötési időponton nem jelent meg, vagy az egyedi szolgáltatási szerződést a regisztráció elfogadását követő 30 napon belül aláírva nem küldte meg a Szolgáltatónak, vagy az adatkezeléshez történő hozzájárulását nem adta meg.

A szolgáltatási szerződés a mindenkor hatályos ÁSZF-ből, valamint a Szolgáltatónak és a Felhasználónak a vonatkozó hatályos jogszabályokon, valamint az ÁSZF szabályain alapuló egyedi megállapodásából áll. A Felhasználó abban az esetben tudja a Szolgáltatást igénybe venni, ha a jelen ÁSZF feltételekkel és az egyedi szolgáltatási szerződés feltételeivel egyetért. A Felhasználó az egyedi szolgáltatási szerződés aláírásával az ÁSZF-ben foglaltakat is elfogadja és az ÁSZF-t magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.2. A szolgáltatási szerződés megkötésére az elfogadott regisztráció alapján, négy  módon kerülhet sor:

– a Szolgáltató ügyfélszolgálatán helyben, vagy

– az egyesületi mentoroknál,

– az egyedi szolgáltatási szerződés Szolgáltató által készített, változatlan tartalmú nyomtatványának Felhasználó által aláírt 2 kinyomtatott példánya

Felhasználó által a Szolgáltató székhelyére történő visszaküldésével, azzal, hogy ez esetben a szerződés a Szolgáltató által történő’ aláírással egyidejűleg jön létre; továbbá

– abban az esetben, ha a Felhasználó a Szolgáltatótól nem kölcsönöz készüléket, és tagja a Szolgáltató valamely tagegyesületének, a Szolgáltató által a regisztráció céljára létrehozott online felületen közzétett szolgáltatási szerződés Felhasználó általi, az említett felületen történő elfogadásával.

5.3. Szolgáltatás aktiválása

A Szolgáltatás aktiválására a szolgáltatási szerződés megkötését követően, az attól számított 2 napon belül – vagy a fenti 4.2. pontban meghatározott kivételes esetben – méltányosságból – azt megelőzően – kerül sor, Felhasználó a Szolgáltatást annak aktiválását követően tudja használni. A rendszer a Szolgáltatás aktiválásáról egyedi üzenetet küld, mely – a megelőző, méltányossági alapú, ügyfél érdekében történő aktiválást kivéve – egyben tájékoztatás a Felhasználó részére arról is, hogy a szolgáltatási szerződés a felek között létrejött.

5.4. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által közölt adatokat folyamatosan ellenőrizni, az ellenőrzéshez szükséges iratokat hiteles példányban bekérni.

6. Szolgáltatás típusa:

6.1 Távszem: olyan szolgáltatás, melynek során az ügyfél telekommunikációs eszközzel teremt kapcsolatot az operátorral.

Az operátor a látássérült személy számára videotelefonon keresztül végez távoli segítségnyújtást.

6.2 A Szolgáltatás lépései

A Szolgáltatás lépéseit a Szolgáltatás honlapja (www.tavszem.hu) tartalmazza.

7. A távsegítség területei

A térítésmentes távsegítség az élet minden területén használható, figyelembe véve a tisztesség és az erkölcsösség szabályait.

8. Időtartam, hosszabbítás lehetősége

A szolgáltatási szerződés a Szolgáltatás aktiválásától határozatlan időre jön létre.

9. Üzemeltetés

9.1. Szolgáltatás elérésének időrendje: A szolgáltatás napi 24 órában érhető el.

9.2. Egyéb feltételek:

a) A Szolgáltatás igénybevétele esetén egy hívás maximális időtartama: 20 perc, ezt követően a Szolgáltató jogosult megszakítani a szolgáltatást.

9.3. Szolgáltatás szüneteltetése

A Szolgáltató a Szolgáltatást szüneteltetheti a következő esetekben:

– a Távszem szoftverrendszer átalakítása, karbantartása miatt maximum havi 3 munkanap időtartamban,

– előre nem látható és el nem hárítható külső ok (pld. vis maior, ÁSZF VII. fejezet) esetén.

A Szolgáltatás szünetelésére tekintettel a Szolgáltató felé semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető, az abból eredő esetleges károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

10. Díjazás

A Szolgáltatás a Felhasználók számára ingyenes.

11. Szolgáltató kötelezettségei és jogai

11.1. Szolgáltató kötelezettségei:

– A Szolgáltató köteles a Szolgáltatás kapacitása függvényében történő, általa meghatározott, az ÁSZF III. 9.1. pontjában rögzített időszakokon belüli nyújtására az ott meghatározottak szerint, valamint köteles kizárólagosan a Szolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési, karbantartási és hibaelhárítási feladatok ellátására.

A Szolgáltató hibaelhárítási és karbantartási kötelezettsége kizárólag az általa biztosított Szolgáltatás tekintetében áll fenn. A Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges – akár Felhasználó, akár MVGYOSZ által biztosított – hardver eszközök, valamint a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Felhasználó által biztosított szoftver eszközök hibaelhárítására vagy karbantartására.

11.2. Szolgáltató jogai

a) A Szolgáltató a Szolgáltatást korlátozott számú operátorral végzi, így a Szolgáltatás használatakor előfordulhat várakozási idő, Szolgáltató jogosult a hívás várakoztatására.

A Felhasználó a várakoztatás miatt semmilyen jogorvoslatra vagy kártérítésre nem jogosult.

A Szolgáltató nem köteles az operátori kapacitását bővíteni.

b) A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott adatokat bármikor ellenőrizni és a szolgáltatott adatokra vonatkozó hiteles igazolásokat a Felhasználótól bekérni.

c) A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás megszakítására az alábbi esetekben:

– az egy hívásra biztosított III. 9.2.a) pontban jelölt maximális hívásidő’ leteltével.

A Felhasználó a megszakítás miatt semmilyen jogorvoslatra vagy kártérítésre nem jogosult.

11.3.    Szolgáltató felelősségének kizárása

Amennyiben a Szolgáltató által biztosított Szolgáltatás bármilyen okból hibásan (ideértve azon esetet is, amennyiben a távsegítség nem megfelelő), vagy egyáltalán nem valósul meg (ideértve azon esetet is, ha a hívás kezdeményezésének időpontjában szabad operátori kapacitás nem áll rendelkezésre), azért Szolgáltatót felelősség nem terheli, erre hivatkozva Felhasználó semmilyen jogcímen nem élhet igénnyel Szolgáltatóval szemben, a Felhasználó semmilyen jogorvoslatra vagy kártérítésre nem jogosult.

12. Felhasználó kötelezettségei és jogai

12.1. Felhasználó kötelezettségei, szankciók

a) Igénybevételi kötelezettség az MVGYOSZ által készüléket kapó felhasználók részére

Felhasználó köteles a Szolgáltatást a tesztidőszak alatt minimum 8 alkalommal igénybe venni.

Amennyiben az igénybevételi kötelezettségének Felhasználó nem tesz eleget, úgy arra a Szolgáltató elektronikus levélben felszólítja. Amennyiben a Szolgáltató felszólítása ellenére az igénybevételi kötelezettségének Felhasználó továbbra sem tesz eleget 3 napon belül,    úgy Szolgáltató jogosult a Felhasználót a szolgáltatásból – szabad mérlegelése alapján – 1-től 10 napig terjedő időtartamra kizárni, a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, és a használatra kapott készüléket visszavenni.

Amennyiben Felhasználó a jelen alpontban meghatározott kötelezettségének fentieken túl ismételten nem tesz eleget, az súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

b) Adatszolgáltatási kötelezettség az MVGYOSZ által készüléket kapó felhasználók részére

Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételét követően a szolgáltatásra vonatkozóan            visszajelző kérdőívet továbbít a Felhasználó részére. Felhasználó köteles a kérdőívet        teljes mértékben kitölteni és Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettségének Felhasználó nem tesz eleget, úgy arra a Szolgáltató elektronikus levélben felszólítja a határidő megjelölésével. Amennyiben a Szolgáltató felszólítása ellenére az adatszolgáltatási kötelezettségének Felhasználó határidőben továbbra sem tesz eleget, úgy Szolgáltató jogosult a Felhasználót a szolgáltatásból – szabad mérlegelése alapján – 1-től 10 napig terjedő időtartamra kizárni, a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, és a használatra kapott készüléket visszavenni.

Amennyiben Felhasználó a jelen alpontban meghatározott kötelezettségének fentieken túl ismételten nem tesz eleget, az súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

c) Jelszó és kódok megőrzése

A Felhasználó a Szolgáltatás használatához szükséges belépési azonosítót és titkos belépési jelszót mindenkivel szemben köteles titkosan kezelni és megőrizni. A belépési azonosító és jelszó jogosulatlan személyek általi felhasználásából eredő károkért a Felhasználó köteles helytállni, az ebből eredő’ esetleges adat és/vagy titokvédelmi jogsérelem következményeit maga viseli, annak kapcsán  a Szolgáltatóval szemben jog- és igényérvényesítésre nem jogosult.

A Felhasználó haladéktalanul köteles a rendszerhez megadott jelszavát lecserélni, amennyiben attól tart, hogy az jogosulatlan személy birtokába került vagy kerülhet. Ha a Felhasználó az azonosítását szolgáló adatokat elvesztette, elfelejtette, köteles erről értesíteni a Szolgáltatót a Szolgáltató Ügyfélszolgálata útján. Az értesítést megelőzően bekövetkezett károkat a Felhasználó saját maga viseli. A felek közötti vita esetén az értesítés megtörténte tényét a Felhasználónak kell bizonyítania.

Visszaélés gyanúja esetén a Szolgáltató a Felhasználó egyidejű értesítése mellett jogosult a Szolgáltatáshoz való Felhasználó általi hozzáférés ideiglenes letiltását elvégezni. Az ideiglenes letiltás ilyen esetben kizárólag a Felhasználó írásbeli hozzájárulása mellett oldható fel.

d) A Szolgáltatás használata más részére történő átengedésének tilalma

A Felhasználó a Szolgáltatás használatát más részére nem engedheti át.

e) Felhasználó köteles a távsegítséget nem akadályozó, illetve nem ellehetetlenítő magatartás tanúsítására.

Amennyiben ezen, kötelezettségének Felhasználó nem tesz eleget, úgy az eljáró operátor az etikai szabályzatban foglalt figyelmeztetést követően jogosult a hívás megszakítására, valamint Szolgáltató jogosult a Felhasználót a szolgáltatásból 10 nap időtartamra kizárni, a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni.

Amennyiben Felhasználó a jelen alpontban meghatározott kötelezettségének fentieken túl ismételten nem tesz eleget, úgy Szolgáltató jogosult a Felhasználót a szolgáltatásból 20 nap időtartamra kizárni, a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni.

Amennyiben Felhasználó jelen alpontban rögzített kötelezettségét kettőnél több esetben megszegi, az súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

12.2. Felhasználó jogai

Felhasználó jogosult a Szolgáltatás használatára.

13. Titoktartás

13.1. Szolgáltató titoktartási kötelezettsége

A Szolgáltatót külön jogszabály alapján adat megtartási, adatvédelmi és titoktartási kötelezettség terheli. Az adat megtartási, adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltatót, a Szolgáltatónak a rendszer működése körében feladatot ellátó tagjait, alkalmazottait és megbízottjait, valamint a rendszer bármilyen működése kapcsán a Szolgáltatóval szerződésben állókat, a Szolgáltatóval azonos módon, a tagsági, munkaviszony és a megbízási jogviszony és a szerződéses jogviszony megszűnése után is terhelik.

A Szolgáltató köteles biztosítani azt, hogy a fenti adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a fenti személyekkel szemben biztosított legyen.

A titoktartási kötelezettség részletes szabályait az ÁSZF adatvédelemre vonatkozó V. fejezete tartalmazza. Az adatvédelmi kérdésekben – ezt meghaladóan – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) és a GDPR rendelkezései irányadók.

13.2. Az operátorok titoktartási kötelezettsége

A távsegítség kapcsán elhangzó információk szigorúan magánügynek tekintendők. Az ügyfelek mindennemű adatait, még azokat is, amelyek látszólag nem minősülnek titoknak, az operátornak kötelessége bizalmasan kezelni. Az operátor titoktartási kötelezettsége kiterjed mindarra, ami foglalkozásának gyakorlása közben/során tudomására jut, vagy amit vele bizalmasan közöltek, ha csak jogszabály nem tesz ebben kivételt. Ez a kötelezettség a megbízási- vagy munkaviszony befejezése után is és olyan személlyel szemben is fennáll, akivel a szóban forgó információt más oldalról már közölték. Az operátor nem birtokolja az információt, és nem élhet vissza annak használatával a munka befejezése után sem. Ez a kötelezettsége nem évül el.

IV. Készülék használatba adására vonatkozó rendelkezések

1.         Szerződés tárgya

Szerződés tárgya: A haszonkölcsön-szerződésben (a továbbiakban: kölcsönszerződés) megnevezett típusú készülék és tartozékai (továbbiakban,: Készülék) biztosítása a III. fejezetben megjelölt Szolgáltatás igénybevétele és tesztelése érdekében a II. 3. pontban meghatározott időszakra a látássérült természetes személyek részére.

A rendelkezésre álló Készülékek darabszáma maximalizált, illetve forrásfüggő, azokat a MVGYOSZ akkor tudja szolgáltatni, ha ehhez megfelelő anyagi forrással rendelkezik.

A kölcsönszerződés nyomtatvány jelen ÁSZF 2. számú melléklete.

2. Felek meghatározása

A kölcsönszerződésben szereplő felek:

– MVGYOSZ, mint tulajdonos (továbbiakban, a IV. fejezetben: Tulajdonos)

– Látássérült, MVGYOSZ, vagy MVGYOSZ tagegyesület tag természetes személy, mint használó (továbbiakban, IV. fejezetben: Használó).

A kölcsönszerződés létrejöttéig Használó megnevezése: ügyfél.

3. Igénylés módja

A Készüléket az MVGYOSZ tagegyesületeinél lehet igényelni. Az igénylés nem jelent jogosultságot a Készülékre, illetve nem hoz létre a felek között szerződést a Készülék kölcsönzésére vonatkozóan.

Az igénylés alapján a Tulajdonost nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

4. Kölcsönzés folyamata:

– igénylés feltételei

– látássérülés fennállása,

– 14. életév betöltése,

– az MVGYOSZ-szel vagy annak valamely tagegyesületével folyamatosan fennálló tagsági jogviszony az esedékes tagdíj megfizetésével,

– a Szolgáltatás (III. 1. pont) igénybevételére történő regisztráció.

– A kötelező teszthívások elvégzése, és a teszthívást követő értékelő lap kitöltése és leadása.

– Részvétel a tagegyesületek mentorai által szervezett egyéni vagy kiscsoportos képzésen.

– elbírálás

Tulajdonos jóváhagyásával az MVGYOSZ tagegyesületei bírálják el az igénylést. Tulajdonos jogosult az ügyfél által közölt adatokat ellenőrizni, az ellenőrzéshez szükséges iratokat hiteles példányban bekérni.

Az ügyfél 1 db Készüléket igényelhet.

– várólista

Amennyiben az ügyfél az igénylési és a szerződéskötési (IV. 5. pont) feltételeknek megfelel, azonban szabad Készülék nem áll rendelkezésre, úgy várólistára kerül. Ha felszabadul Készülék, melynek ügyfél részére történő átadásáról dönt a Tulajdonos, arról a Tulajdonos az ügyfelet értesíti.

5. Szerződéskötés, átadás-átvételi jegyzőkönyv

5.1. A kölcsönszerződés megkötésének feltétele a IV. 4. pontban meghatározott igénylés feltételein túl, hogy az ügyfél és a Tulajdonos között a Szolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltatási szerződés (III. fejezet) érvényesen és hatályosan létrejöjjön.

5.2. A felek az egyedi kölcsönszerződést a 2. számú mellékletnek megfelelő tartalommal írásban kötik meg.

Sem szóban, sem ráutaló magatartással szerződés nem köthető és nem módosítható.

Meghatalmazott útján szerződés nem köthető, amennyiben Tulajdonos a meghatalmazott eljárását mégis elfogadja, úgy a meghatalmazott útján kötött szerződés esetén a meghatalmazott minden cselekményéért a meghatalmazó Használó ugyanúgy felel, mintha személyesen maga járt volna el.

Tulajdonost elfogadott igénylést követően sem terheli szerződéskötési kötelezettség, amennyiben az ügyfél egyedi szolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik és/vagy az előre egyeztetett szerződéskötési időponton nem jelenik meg, vagy megjelenésekor a szerződés aláírását megtagadja, avagy az adatkezeléshez történő hozzájárulását nem adja meg.

A kölcsönszerződés a mindenkor hatályos ÁSZF-ből, valamint a Tulajdonosnak és a Használónak a vonatkozó hatályos jogszabályokon, valamint az ÁSZF szabályain alapuló egyedi megállapodásából áll. A Használó abban az esetben tudja a Készüléket igénybe venni, ha a jelen ÁSZF-fel és az egyedi kölcsönszerződés feltételeivel egyetért.

A Használó az egyedi kölcsönszerződés aláírásával az ÁSZF-ben foglaltakat is elfogadja és az ÁSZF-t magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.3. A kölcsönszerződés megkötésére kizárólag a MVGYOSZ tagegyesületeinél kerülhet sor a Készülék átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával történő átadása mellett.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv minta jelen ÁSZF 3. számú melléklete.

6. Internet (Wi-Fi, SIM) biztosításának kötelezettsége

A Tulajdonos a kölcsönszerződés alapján kizárólag a Készüléket biztosítja. Használó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Készülék használathoz internet elérésre van szükség. A Készülék az internetre kapcsolódni egyaránt képes WiFi-n, és mobil szolgáltatón keresztül, ún. SIM kártya behelyezését követően. A megfelelő sávszélességű internet hozzáférés biztosítása a szolgáltatási szerződésben és jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint Használó kötelezettsége saját költségén. Az internet-szolgáltatás fenntartásának költségei Használót terhelik, azok Tulajdonosra át nem háríthatóak.

7. Tulajdonos kötelezettségei és jogai

7.1. Tulajdonos kötelezettségei

Tulajdonos köteles a felek által aláírt kölcsönszerződés és átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a Készüléket Használó birtokába és használatába bocsátani, amennyiben átadható készülékkel rendelkezik.

7.2. Tulajdonos jogai

a) Tulajdonos a garancia lejártát követően Készülék meghibásodása, megsemmisülése vagy elvesztése, ellopása esetén nem kötelezhető a kijavításra, pótlásra. A Tulajdonos nem köteles cserekészüléket biztosítani.

A Használó a kijavítás és a pótlás hiánya miatt semmilyen jogorvoslatra vagy kártérítésre nem jogosult.

b) A Tulajdonos jogosult a Használó által megadott adatokat bármikor ellenőrizni és a szolgáltatott adatokra vonatkozó hiteles igazolásokat a Használótól bekérni.

A tulajdonos jogosult a készülék visszavételére ha az ügyfél nem szerződés szerint használja a készüléket.

8. Használó jogai és kötelezettségei, szankciók

8.1. Használó jogai

Használó jogosult a Készüléket a kölcsönszerződés hatálya alatt a birtokában tartani és azt a kölcsönszerződésnek, valamint az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően rendeltetésszerűen használni.

8.2. Használó kötelezettségei

a) a Készülék állagának megóvása és rendeltetésszerű használata

A Használó köteles a garancia lejártát követően, saját költségén a Készüléket karbantartani, állagát megóvni, azt rendeltetésszerűen használni.

A Használó nem telepíthet, és nem futtathat illegális tartalmakat a Készüléken.

Amennyiben Használó a jelen alpontban meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy Tulajdonos jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, ez esetben Használó köteles a Készüléket a felmondástól számított 3 munkanapon belül átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban Tulajdonosnak visszaadni.

Használó – függetlenül attól, hogy Tulajdonos él-e az azonnali hatályú felmondás jogával – köteles a szerződésszegésből eredő károkat a polgári jog szabályai szerint megtéríteni, valamint viselni valamennyi magatartásával összefüggésben felmerülő hátrányos jogkövetkezményt.

b) a Készülék megrongálódása, meghibásodása, megsemmisülése, Használó birtokából való kikerülése, egyéb, a Készüléket érintő lényeges körülmény esetén haladéktalan bejelentési, kárenyhítési, együttműködési kötelezettség áll fenn a Tulajdonos felé

A Készülék megrongálódása, meghibásodása, megsemmisülése, Használó birtokából való kikerülése, egyéb, a Készüléket érintő lényeges körülmény esetén használónak haladéktalan bejelentési, kárenyhítési, együttműködési kötelezettsége áll fenn a Tulajdonos felé.

Amennyiben Használó a jelen alpontban meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy Tulajdonos jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, ez esetben Használó – a készülék ellopásának vagy elveszésének esetét kivéve – köteles a Készüléket a felmondástól számított 3 munkanapon belül a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett Tulajdonosnak visszaadni.

Használó – függetlenül attól, hogy Tulajdonos él-e az azonnali hatályú felmondás jogával – köteles a szerződésszegésből eredő károkat a polgári jog szabályai szerint megtéríteni, valamint viselni valamennyi magatartásával összefüggésben felmerülő hátrányos jogkövetkezményt.

c) folyamatos együttműködés az MVGYOSZ tagegyesületeinél foglalkoztatott mentorokkal.

Amennyiben Használó ismételten nem tesz megfelelően eleget a szolgáltatási szerződésben és jelen ÁSZF-ben meghatározott igénybevételi és visszajelzési kötelezettségének, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt egyéb kötelezettségeinek, úgy Tulajdonos jogosult a kölcsönszerződést, azonnali hatállyal felmondani, ez esetben Használó köteles a Készüléket átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett a felmondástól számított 3 munkanapon belül a rendeltetésszerű használatnak megfelelő’ állapotban átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett Tulajdonosnak visszaadni.

d) A kölcsönszerződés időtartama alatt kizárólagosan Használó jogosult a készülék használatára, a Készüléket Használó harmadik személynek nem adhatja át.

Amennyiben Használó a jelen alpontban rögzített kötelezettségét megszegi, köteles az ebből eredő károkat megtéríteni. Ismételt esetben Tulajdonos jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, ez esetben Használó köteles a Készüléket a felmondástól számított 3 munkanapon belül a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett Tulajdonosnak visszaadni.

Felek megállapodása alapján amennyiben Használó a Készüléket a jelen IV. 8.2. pont a-d) alpontjaiban meghatározott határidőben nem adja Tulajdonos birtokába, úgy köteles a késedelem időtartamára napi 5.000,- Ft, de maximum 25.000,- Ft kötbért a Tulajdonosnak megfizetni, 5 napot meghaladó késedelem esetén ezen felül köteles a Készülék átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott értékét is Tulajdonosnak megtéríteni.

9. Kárveszély viselése

A Készülékkel kapcsolatos kárveszélyt a Készülék átvételétől kezdve a Használó viseli, erre tekintettel köteles a Tulajdonosnak megtéríteni minden olyan, a Készülékben beállott kárt – ideértve a Készülék megsemmisüléséből, elvesztéséből vagy ellopásából eredő kárt is -, melynek megtérítésére más nem kötelezhető.

10. Díj (ingyenesség)

Tulajdonos a Készüléket ellenérték nélkül adja át Használó részére, annak szerződésszerű használatáért Használó a kölcsönszerződés időtartama alatt díjfizetésre nem köteles.

11. A kölcsönszerződés időtartama

Felek megállapodása alapján jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és 24 hónap határozott időtartamra jön létre. Ezen időtartam lejártát követően, amennyiben Használó a jelen ászf, valamint a haszonkölcsönszerződés, továbbá a kötelezettségeire vonatkozó egyéb dokumentumok figyelembe vételével szerződésszerűen teljesített, a készülék tulajdonjogát Szolgáltató ingyenesen Használóra ruházza át.

12. A kölcsönszerződés megszűnése

12.1. A kölcsönszerződés megszűnésének esetei:

Megszűnik a kölcsönszerződés abban az esetben is:

– ha a Szolgáltatási szerződés bármely okból megszűnik,

– a készülék megsemmisülésével, illetőleg elvesztésével (ideértve ellopás esetét is).

A készülék megsemmisülése, illetőleg elvesztése esetén Használó a Tulajdonos felé teljes kártalanítással tartozik. Használót – kérelmére – a Tulajdonos különös méltánylást érdemlő esetben, egyedi mérlegelés alapján kivételesen mentesítheti a kártalanítás megfizetése alól. E döntését Tulajdonos nem köteles indokolni, s azzal szemben jogorvoslatnak nincs helye. A Készülék megsemmisülése illetőleg elvesztése esetén Tulajdonos a készülék pótlására nem köteles.

12.2 A kölcsönszerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Használó kötelezettsége, szankciók

Használó a kölcsönszerződés bármely okból történő megszűnésétől számított 3 munkanapon belül köteles a Készüléket – az ellopás és elveszés esetét kivéve – a rendeltetésszerű használatnak megfelelő’ állapotban átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett Tulajdonosnak visszaadni.

Amennyiben Használó a Készüléket a fent meghatározott határidőben nem adja Tulajdonos birtokába, úgy köteles a késedelem időtartamára napi 5.000,- Ft, de maximum 25.000,- Ft kötbért Tulajdonosnak megfizetni, 5 napot meghaladó késedelem esetén ezen felül köteles a Készülék átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott értékét Tulajdonosnak megtéríteni.

V. Adatvédelmi rendelkezések (adatkezelés és adatbiztonság)

1.1. Az adatvédelemre irányadó jogszabályok:

Az adatvédelemi szabályozásra a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban, „Info tv.”), valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során elnevezésű, 1998. évi VI. törvény szabályai, illetőleg a Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályai irányadók.

1.2. Az adatvédelmi előírások alkalmazási köre: A jelen adatvédelmi előírásokat automatizált eszközzel, valamint a manuális módon végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni kell.

1.3. Az adatvédelem körében alkalmazandó fogalmak:

Értelmező rendelkezés: A jelen ÁSZF által szabályozott viszonyokban az adatvédelmi fogalmakat az alábbiak szerint kell értelmezni: érintett alatt a természetes személy Felhasználót/Használót (továbbiakban, együttesen: Felhasználó), adatkezelő és adatfeldolgozó alatt a MVGYOSZ-t (továbbiakban: MVGYOSZ vagy Szolgáltató) kell érteni.

Szolgáltatás alatt jelen V. pontban a MVGYOSZ által nyújtott bármely szolgáltatást (ideértve a Készülék kölcsönzést is) kell érteni.

Fogalmak:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő’ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy, amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

11. adatmegjelölés:    az        adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy, amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adat feldolgozását végzi;

15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

17. rendszer: az ÁSZF II. 1. pontjában hivatkozott szoftverrendszer.

18. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

19. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

1.4. Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető’. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető’, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelési követelmények a gépi feldolgozás során, összhangban az 1998. évi VI. tv. 5. cikke rendelkezéseivel:

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

d) az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;

e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

Személyes adat akkor kezelhető’, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt jogszabály külön engedélyezi vagy elrendeli.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy az adatkezelés külön jogszabályi rendelkezés alapján lehetséges.

A kezelendő adatok meghatározása:

a) a rendszer által tárolt, az elektronikus rendszer által elkért személyes adatok köre:

– családi név,

– utónév,

– születési név,

– anyja neve,

– születési hely és idő,

– lakóhely,

– e-mail cím,

– telefonszám,

– MVGYOSZ törzsszám,

A MVGYOSZ fenntartja magának a jogot arra, hogy a rendszer által tárolt személyes adatok körét a fentiekhez képest a szolgáltatás fenntartásának, bővítésének és fejlesztésének céljából bármikor bővítse.

b) a kezelendő adatok körébe tartozik minden olyan adat, mely az alábbiak alapján kerül a MVGYOSZ-hoz:

a) a rendszer használatához szükséges elektronikus kommunikáció útján,

b) a rendszer használatához szükséges írásos dokumentáció útján,

c) a rendszer használata közben létrejött hang és képfelvétel (videó felvétel) útján.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó jogosultság ellenőrzése céljából ellenőrzi, egyéb adat ellenőrzést nem végez. A megadott adatok megfelelőségéért és ennek jogkövetkezményeiért kizárólag az azokat megadó személy felel.

1.5. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre az érintett Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a rendszer és a Szolgáltatás használata során általa közölt személyes adatok kezelésre, feldolgozásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 6.§ (5) bekezdés alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, nem kötelező, azonban azzal a Felhasználóval, aki az adatok kezeléséhez nem járul hozzá szolgáltatási szerződés nem köthető.

1.6. Az adatkezelés és felhasználás célja:

Az adatkezelés célja elsődlegesen a jelen ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a Felhasználók jogainak védelme, másodlagosan statisztikakészítés és az informatikai rendszer technikai vagy minőségi fejlesztése. A statisztikai célú adatfeldolgozás, azaz a statisztika készítés célja csak a rendszer elsődleges céljainak megvalósulása érdekében, vagy az informatikai rendszer technikai vagy minőségi fejlesztése érdekében történhet. Kivételesen lehetséges az adatkezelés és felhasználás az ÁSZF III. 1. pontjában említett projektre kötött támogatási szerződés alapján, a támogatási szerződés teljesítése körében információ kérésre és ellenőrzésre jogosult szervek és személyek részére a támogatási szerződés keretében történő tájékoztatás nyújtása céljából.

Figyelemmel arra, hogy az adatkezelésre az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Minden olyan esetben, ha az adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintett Felhasználót külön tájékoztatja, és ehhez az érintett Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

c) Az érintettek köre

Az adatkezelés szempontjából érintett a természetes személy Felhasználó.

1.7. Az adatkezelés időtartama:

A Szolgáltató adatkezelést a Felhasználóval megkötött Szolgáltatási szerződés fennállása alatt végez. Ettől eltérően a Szolgáltató rövidebb vagy hosszabb ideig végez adatkezelést az alábbi esetekben:

a) a rendszer használata során keletkezett írásos dokumentációkat a Szolgáltató köteles elkülönítetten nyilvántartani, és legalább 2029. december 31-ig megőrizni. Az Info. tv. ennél hosszabb vagy rövidebb őrzési időt is előírhat.

b) a szolgáltatás használata során hang és képfelvételt (videó felvételt) készít a rendszer. Ez esetben a hang és képfelvételt (videó felvételt) a rendszer panaszkezelés és visszahallgatás céljából 30 napig tárolja, ezt követően törli azokat.

1.8. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyek, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

Adatkezelésre és Adatfeldolgozásra elsődlegesen a Szolgáltató jogosult. Másodlagosan adatkezelésre a Szolgáltatóval munkaviszonyban álló vagy a Szolgáltatónak a rendszer működése körében feladatot ellátó tagjai esetén tagsági viszonyban, illetőleg más szerződéses viszonyban állók jogosultak. A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a vele munka vagy tagsági viszonyban, illetőleg más szerződéses viszonyban állók a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakat messzemenően és mindenre tekintettel betartsák. A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a vele munka vagy tagsági viszonyban, illetőleg más szerződéses viszonyban állók az adatkezelés körében érintett adatokhoz kizárólag a Szolgáltatás fenntartása érdekében és az adatkezelés céljával egyezően férhessenek hozzá, illetőleg ezen adatokat is csak a Szolgáltatás fenntartása érdekében és az adatkezelés céljával egyezően kezelhessék. Kivételesen adatkezelésre és felhasználásra jogosultak lehetnek ÁSZF III. 1. pontjában említett projektre kötött támogatási szerződés alapján, a támogatási szerződés teljesítése körében információ kérésre és ellenőrzésre jogosult szervek és személyek.

1.9. Az adatok továbbítása, címzettjei, adatfeldolgozó igénybevétele

A Szolgáltató külföldre adattovábbítást nem végez.

A Szolgáltató jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és tárolt Személyes adatot az illetékes bíróságoknak, hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős bírósági, hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen jellegű adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

Ezen adattovábbítás a jelen ÁSZF-ben foglalt adatvédelmi rendelkezéseknél megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

A Szolgáltató adat továbbítást végezhet az érintett személy kérésére és engedélyével.

A Szolgáltató külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, de annak igénybevételére jogosult. A külső adatfeldolgozó igénybevétele a jelen ÁSZF-ben foglalt adatvédelmi rendelkezéseknél megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

1.10. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A Szolgáltató köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Szolgáltató további intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

A Szolgáltatónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.

Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

A Szolgáltató, mint adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

1.11     Az érintettek jogai és kötelezettségei

Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapíthat meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett – a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint – kéri;

c) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Szolgáltató tárolási időn belül zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető’, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő’ utolsó napjától számított 30 napon belül az Info tv.-ben meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Az érintett adat nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a Szolgáltató egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett, vagy arra feljogosított más személy jogainak védelme érdekében az Info tv. ben meghatározottak szerint jogosult bíróságon jogorvoslatot kezdeményezni.

VI. Hiba- és panaszkezelési eljárás

A panaszbejelentés fogalma: Minden olyan bejelentést, mely a rendszer bármilyen jellegű hibájával, így akár tartalmi, akár minőségi, akár technikai hibájával, karbantartásával, vagy más jellegű hibával, problémával kapcsolatos, panaszbejelentésnek kell tekinteni.

A Felhasználó, Használó a panasz bejelentést a panaszkezelési szabályzatban foglaltak szerint teheti meg.

A panasz bejelentését és kezelését a MVGYOSZ köteles a lehető legrövidebb időben elvégezni.

Az adatvédelmi rendelkezések körében a panaszbejelentés és jogérvényesítés eltérő szabályait és határidőit az Info tv. és az ÁSZF adatvédelemre vonatkozó V. 1. pontjának rendelkezései szabályozzák.

A hibaelhárítással kapcsolatosan további rendelkezéseket is tartalmaz a jelen ÁSZF III. fejezet 11.1. pontja, a Szolgáltató tulajdonába tartozó Készülékkel kapcsolatos hibák tekintetében további rendelkezéseket tartalmaz a jelen ÁSZF IV. fejezet 7.2. pontja, a Készülék elvesztésével, megsemmisülésével kapcsolatos további rendelkezéseket tartalmaz a jelen ÁSZF IV. fejezet 12.1. pontja.

VII. Egyéb rendelkezések

– Alkalmazandó jog A MVGYOSZ-szal kötött minden szerződésre a magyar jog az irányadó.

– Részleges érvénytelenség szabályai

Amennyiben az ÁSZF, illetve a hatálya alá tartozó bármely egyedi szerződés bármilyen pontja érvénytelen, vagy bármilyen okból jogszabályba ütközik, az az ÁSZF, illetve az egyedi szerződések egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti.

– Jogvita esetén alkalmazandó eljárás

Felek kötelesek törekedni a köztük fennálló vitás kérdések rendezésére, azzal, hogy közvetítő igénybevétele nem kötelező.

Amennyiben a vita megszüntetésére irányuló egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, felek kikötik a jogvita elbírálására a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

– Vis maior esetei

Abban az esetben, ha valamely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a szerződés fél általi teljesítését, akkor egyik fél sem felel jelen ÁSZF-ben és/vagy az egyedi szerződésben megállapított kötelezettsége teljesítéséért.

A vis maior körébe tartozó körülmények különösen, de nem kizárólagosan: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, más természeti katasztrófa), illetve a külön jogszabály alapján a feljogosított szervezetek (rendőrség, tűzoltóság, honvédség) szükséghelyzetben tett intézkedéseinek következményei.

– Egyéb rendelkezések

Az egyedi szerződéssel kapcsolatos bármely jognyilatkozat megtételére – amennyiben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik – kizárólag írásban kerülhet sor.

A Felhasználó/Használó vonatkozásában a Ptk. 6:202.§ rendelkezései nem alkalmazandók.

Jelen ÁSZF bármely pontjának, vagy bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége esetén az ÁSZF egyéb kikötései, rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Budapest, 2019. augusztus 21.

Letölthető:

A Távszem alkalmazás használati útmutatója.

Panaszkezelési szabályzat

Etikai szabályzat

Szolgáltatási rend

© 2024 Távszem

b4st theme for WordPress