Adatvédelem

Az Adatvédelmi tájékoztató korábbi változata (hatályossága: 2020. október – 2023. június 25.)

A MVGYOSZ ügyfélportálján nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató

Közzététel dátuma: 2023. június 26.

I. Általános rendelkezések

I.1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

A MVGYOSZ, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen dokumentumot. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, és a hatályos nemzeti és nemzetközi jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, rendelkezéseknek. Jelen dokumentum folyamatosan elérhető a mvgyosz.hu oldalon. A MVGYOSZ elkötelezett az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A MVGYOSZ a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

I.2. Az adatkezelés célja

A MVGYOSZ az általa üzemeltetett szolgáltatások igénybe vétele érdekében kezeli a felhasználók és a felhasználóként belépni kívánók adatait. 

I.3. Az adatkezelő adatai

Jelen weboldalt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (továbbiakban: Üzemeltető, Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 47.
Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék: 01-02-0000551
Adószám: 19002464-2-42
E-mail: info kukac mvgyosz pont hu
üzemelteti a www.mvgyosz.hu elérhetőségen.

I.4. Fontosabb fogalmak

–  Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

–   Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

– Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi;

– Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

– Tagegyesületi regisztráció: a MVGYOSZ természetes személy tagjának, illetve a MVGYOSZ tagegyesülete tagjának személyes adatok alapján történő azonosítása. A tagegyesületi regisztráció a MVGYOSZ azon tagegyesületénél történik, melynek az adott személy a tagja. 

– Ügyfélportálon történő regisztráció: a portálon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vétele érdekében a tagegyesületi regisztrációval rendelkező, valamint azon látássérült felhasználók személyes adatok alapján történő azonosítása, akik nem tagjai a MVGYOSZ-nak, vagy valamelyik tagegyesületének.

I.5. A tájékoztató hatálya és módosítása

Az adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: tájékoztató) hatálya a MVGYOSZ jelen weboldalhoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és az e szolgáltatások nyújtásával összefüggő adatkezeléseire terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a weboldalon megjelenő harmadik személyek szolgáltatásaihoz, kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen weboldalon található hivatkozás vezet.

Jelen tájékoztató nem terjed ki a MVGYOSZ-el egyéb szerződéses kapcsolatban állók adatait tartalmazó adatkezelésekre.

A tájékoztató módosításának jogát a MVGYOSZ fenntartja, a bekövetkező változásokról a felhasználókat weboldalán megfelelő időpontban informálja, továbbá kérésre tájékoztatja a felhasználót a korábbi módosításokról. A MVGYOSZ a módosított tájékoztatót közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

I.6. A weboldal célja

Jelen weboldal célja a MVGYOSZ tevékenységének bemutatása, bizonyos szolgáltatásainak elérhetővé tétele az azokra jogosult felhasználók számára.

II. Adatkezelés

II.1. Az adatkezelés jogalapja és elvei, az adatkezelés helye

A személyes adatok kezelője a MVGYOSZ. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása. Az érintettek a weboldal használatával, az ügyfélportálon történő regisztrációval, illetve a portálon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételével elfogadják jelen tájékoztatót, az elfogadás az érintett tájékoztatásának minősül.

Az adatkezelés elvei:

A MVGYOSZ kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az általa nyújtott szolgáltatások igénybe vétele, az ezekkel kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében elengedhetetlenül szükségesek;
¦a személyes adatok kezelése tisztességesen, és törvényesen történik;
¦az adatkezelés minden esetben megfelel az adatkezelés céljának, a személyes adatok kizárólag a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges mértékben és ideig kezelhetők; az adatok pontossága, teljessége, naprakészsége biztosított.
A személyes adatok kezelése a MVGYOSZ székhelyén, telephelyén, vagy az általa megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a MVGYOSZ hozza meg.

A MVGYOSZ magyar jogi személy, ennek megfelelően az adatkezelés helye Magyarország.

II.2. A kezelt személyes adatok köre

II.2.1. Az ügyfélportálon történő regisztráció

Önmagában a weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött. Bizonyos szolgáltatások ugyanakkor – így különösen: online hangos könyvtár, távoli segítségnyújtás látássérültek részére (a továbbiakban: távszem), pályázatok – kizárólag az ügyfélportálon keresztüli regisztrációt követően vehető igénybe. A megadott adatok célja ezekben az esetekben a regisztrációhoz kötött szolgáltatás nyújtása érdekében az érintett azonosítása. A rájuk vonatkozó ÁSZF alapján a távszem, illetve az online hangos könyvtár szolgáltatást csak látássérültnek minősülő személyek vehetik igénybe.
A MVGYOSZ kizárólag az ügyfélportálon történő regisztráció esetén kezeli a regisztrációhoz szükséges személyes adatait azoknak, akik a szolgáltatásokat igénybe kívánják venni.
Ennek érdekében az ügyfélportálon történő regisztráció során az érintett személy részére felhasználói fiók kerül létrehozásra.
A tagegyesületi regisztrációval rendelkező tagok regisztrációja az ügyfélportálon: a szövetség tagegyesületeinek tagjai az ügyfélportálon törzsszám, valamint e-mail cím megadásával azonosíthatják magukat (ügyfélportálon történő regisztráció.) Az azonosítás elvégzését követően az egységes tagnyilvántartó rendszerben nyilvántartott adataik közül az alábbi adatok átemelésre kerülnek, melyeket a szolgáltatás igénybevételének ideje alatt a MVGYOSZ kezel:

 • név (vezeték- és keresztnév);
 • születési családi és utónév;
 • születési hely és idő;
 • anyja születési neve;
 • lakcím;
 • MVGYOSZ törzsszám/nyilvántartási szám;
  a látássérültség mértéke.

Tagegyesületi regisztrációval nem rendelkező tagok regisztrációja az ügyfélportálon:
Amennyiben az ügyfélportálon keresztüli szolgáltatást olyan személy kívánja igénybe venni, aki nem tagja a MVGYOSZ-nek, vagy valamelyik tagegyesületének, az a vezeték-, illetve keresztnevének, e-mail címének és jelszavának megadását, valamint az érintett szolgáltatás általános szerződési feltételének, illetve a MVGYOSZ adatvédelmi tájékoztatójának elfogadását követően e-mailben kap üzenetet arról, hogy az ügyfélportálon történő regisztráció érdekében milyen további adatokat kell megadnia.

Ezen megadandó adatok a következők:

 • név (vezeték- és keresztnév);
 • születési név;
 • születési hely, idő;
 • anyja neve;
 • telefonszám;
 • címadatok: (ország, irányító szám, település, közterület neve, házszám, épület szám, emelet, ajtó;)
 • látássérültség mértékére vonatkozó adatok.

A regisztrációhoz ezen túlmenően a látássérültség tényét az alábbi scannelt formában beküldött iratok valamelyikével igazolni kell: fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, vagy magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozat, a látássérültség fennállását igazoló komplex minősítés, ORSZI, vagy OOSZI szakvélemény, illetőleg szakhatósági állásfoglalás, avagy szemész szakorvos által kiállított igazolás. A MVGYOSZ jogosult az érintett által a fentiek szerint rendelkezésre bocsátott iratban foglalt valamennyi személyes adatát kezelni- beleértve az egészségi állapotra és fogyatékosságra vonatkozó személyes adatokat is. A végleges regisztrációra a megadott adatok, beküldött iratok ellenőrzését követően kerül sor. A sikeres regisztráció során az érintett számára törzsszám kerül kiküldésre, melyet a szolgáltatások igénybe vétele során azonosítása érdekében használnia kell.

II.2.2. Online rendeléshez szükséges adatok

A webshopon keresztüli rendelés során az azonosítást követően a szállításhoz, számlázáshoz szükséges adatokat csak akkor és annyiban kötelező megadni, amennyiben azok nem azonosak az egyesületi regisztráció során megadott adatokkal, illetve amelyeket a regisztráció során nem rögzítettek (például eltérő szállítási cím, a vevő telefonszáma, e-mail címe.) 

Azok, akik nem a MVGYOSZ, illetve tagegyesületének tagjaként vásárolnak, online rendeléshez a szállításhoz, számlázáshoz szükséges alábbi adatokat kötelesek megadni: családi és utónév, szállítási, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

II.2.3. Hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges adatok

A hírlevélre feliratkozáshoz

 • családi és utónév,
 • email cím megadása kötelező.

II.2.4. Cookie-k (sütik)

II.2.4.1. A sütik feladata

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; 

– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; 

– megkönnyítik a weboldal használatát; 

– minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

II.2.4.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az MVGYOSZ weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

II.3. A személyes adatok kezelésének célja és főbb szabályai

Az ügyfélportálon történő regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a felhasználóval való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a weboldal szolgáltatásainak, illetve e szolgáltatások jogszerű igénybe vételének biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, a szolgáltatásokról tájékoztató kiküldése. A hírlevélre történő feliratkozás célja, hogy a felhasználók részére az őket, valamint a szövetséget érintő legfontosabb hírekről, aktualitásokról hírlevél kerülhessen kiküldésre. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintettek kifejezett hozzájárulása. Az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják, azonban a regisztrációs adatok kezelésére vonatkozó visszavonás esetén a regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybe vételére való jogosultság megszűnik. A MVGYOSZ fenntartja magának a jogot arra, hogy az ügyfélportálon történő regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A MVGYOSZ ugyanakkor nem változtathatja meg a korábban már megadott adatokat.

II.4. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, adatok felhasználása

Az adatokhoz az MVGYOSZ érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen a munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, őket az adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. A kezelt adatokat az MVGYOSZ csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt jogszabály előírja. Az MVGYOSZ az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az MVGYOSZ döntéseinek végrehajtására jogosult, az MVGYOSZ utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az MVGYOSZ felelősségét nem érinti. Az MVGYOSZ jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

II.5. Az adatkezelés időtartama

Az MVGYOSZ a szolgáltatások nyújtása érdekében rendelkezésre bocsátott adatokat a szolgáltatás igénybe vételének időtartama alatt kezeli. Az adatkezelésre, annak időtartamára vonatkozó további szabályokat az egyes szolgáltatásokra vonatkozó pontok tartalmazzák. A felhasználó kérheti a weboldalhoz kapcsolódóan kezelt személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Üzemeltető rendszere öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható. Amennyiben a felhasználó és az MVGYOSZ között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadóak. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Üzemeltető az adatokat kezelheti.

II.6. A vonatkozó fontosabb jogszabályok

Az MVGYOSZ adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); 
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/79 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

III. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó speciális adatkezelési szabályok

III.1. Távoli segítségnyújtás látássérült embereknek (Távszem) szolgáltatás

Az MVGYOSZ az e szolgáltatást igénybe vevők (felhasználók) és felhasználóként belépni kívánók személyes adatait kizárólag annak érdekében kezeli, hogy a látássérült emberek magas színvonalú, infokommunikációs alapú segítséget nyújtó távszolgáltatást vehessenek igénybe.

Az adatkezeléssel érintettek köre

Érintett az a látássérült személy, aki felhasználóként jelentkezik, és az ügyfélportálon regisztrál a távszem szolgáltatás igénybevétele érdekében. 

Távszem felhasználó lehet az a 14. életévét betöltött látássérült személy, aki

– folyamatosan fennálló tagsági jogviszonyban áll az MVGYOSZ-szel vagy annak valamely tagegyesületével és tagdíjhátraléka nincs, avagy

– az a látássérült személy, aki nem tagja az MVGYOSZ-nek, vagy tagegyesületének, de igazolja látássérülését és elvégzi a regisztrációt, majd szerződést köt a Távszem szolgáltatás használatára.

Adatkezelés a regisztráció során

A Távszem szolgáltatás felhasználói közé jelentkező látássérült személyek az ügyfélportálon lévő Regisztrációs űrlap kitöltésével magukra nézve kötelezően elfogadják az ÁSZF-ben és a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés tehát önkéntes, azonban aki a regisztrációhoz szükséges adatai kezeléséhez nem járul hozzá, regisztráció hiányában a Távszem szolgáltatás használatára nem jogosult.

Az MVGYOSZ a távszem szolgáltatás során a felhasználók jelen tájékoztató II.2.1. pontjában rögzített személyes adatait kezeli, illetve iratait tárolja. 

Az adatok megismerésére jogosultak az MVGYOSZ azon munkatársai, akik a távszem felhasználók ügyintézésével kapcsolatos feladatokat látnak el. 

Távszem felhasználóként történt regisztrációt követően a fent meghatározott személyes adatokat az MVGYOSZ mindaddig kezelheti, amíg az érintett a távszem szolgáltatást igénybe veszi. 

Adatkezelés a szolgáltatás igénybevétele során

A felhasználótól érkező hívást a rendszer a belépéskor megadott törzsszám és e-mail cím alapján azonosítja. A rendszer az MVGYOSZ tagnyilvántartóból lekéri a felhasználó vezeték- és keresztnevét, valamint születési nevét, a felhasználó e személyes adatait – a megszólítás megkönnyítése érdekében – látja az operátor a hívás során.

A Távszem szolgáltatás igénybevétele során a felhasználó és az operátor közti beszélgetésről (hívásról) a rendszer hangfelvételt készít, mely a hívás időpontját is rögzíti. A rendszer e felvételt panaszkezelés és a szolgáltatás fejlesztése céljából 30 napig tárolja, ezt követően automatikusan, véglegesen törli.

Ezen túlmenően az operátor a hívás során – a megfelelő segítségnyújtás érdekében – a felhasználó eszközének kameraképét is látja élő képen, illetve az operátor pillanatfelvételt is tud készíteni az élő képről. Ezek a felvételek a hívás végén automatikusan törlődnek, a hívásról egyéb képfelvétel nem készül.

A hívás során a felhasználó – saját kezdeményezésére – megoszthatja a helyadatát, pozícióját az operátorral a megfelelő segítségnyújtás megkönnyítése céljából. Ebben az esetben az operátor a hívás végéig látja a felhasználó helyadatát, pozícióváltás esetén automatikusan frissítve.

A hívásról készült hangfelvétel a Távszem alkalmazásban a felhasználó számára is visszahallgatható 30 napig. Ha a felhasználó a fiókjában törli a felvételt, az nem érinti a központilag rögzített felvételt, melyet a rendszer megőriz 30 napig.

A hangfelvételek tárolásáról az MVGYOSZ adatfeldolgozó útján gondoskodik, a felvételeket Magyarországon található szervereken tárolják.

Adatkezelés jogalapja:

A hívás során a személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználó hozzájárulása.

A felhasználó felelőssége, hogy más személy személyes adatát tartalmazó információt a hívása során ne osszon meg az operátorral.

Adatbiztonság:

A hívás során biztonságos, nem lehallgatható, nem módosítható csatornán zajlik a kommunikáció. A felhasználó és a Távszem operátor a hívás során Peer to Peer (P2P) technológiával (közvetlen kapcsolat) kommunikál.

III.2. A MVGYOSZ Bodor Tibor Hangos Könyvtár online szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

A hangos könyvtár, illetve a hangos könyvtár online szolgáltatást kizárólag látássérültnek minősülő, a II.2.1. pontban foglaltak szerint az ügyfélportálon regisztrált felhasználók vehetik igénybe.  A regisztrált felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az MVGYOSZ a jelen tájékoztató II.2. 1 pontjában felsorolt személyes adatait, valamint az általa kikölcsönzött könyveket tartja nyilván és kezeli.
Fenti adatkezelésre a könyvtár online szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt kerül sor. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők az MVGYOSZ azon munkatársai, akik a Bodor Tibor Hangos Könyvtár online szolgáltatásával kapcsolatos feladatokat látnak el.

III.3. Az MVGYOSZ webshop szolgáltatásához kapcsolódó adatkezelése

A MVGYOSZ a webshop igénybe vétele esetén a rá vonatkozó általános szerződési feltételekben (ÁSZF) rögzített célok megvalósulása érdekében a felhasználók (ebben az esetben vásárlók) személyes adatait kezeli. A webshopban történő vásárlás során a felhasználók (vevők) rendelési azonosítót kapnak, mely alapján megrendeléseiket kérésre a webshop üzemeltetésében résztvevő munkatárs bármikor visszanézheti. 

A MVGYOSZ, illetve tagegyesületének tagjaként történő vásárlás esetén az MVGYOSZ a jelen tájékoztató II.2.1. pontjában felsorolt adatokat, továbbá a szállításhoz, számlázáshoz megadott adatokat, illetve az általuk lebonyolított vásárlások adatait (megvásárolt termékek mennyisége, fajtája, ára) kezeli.

A nem tagként történő vásárlás esetén a MVGYOSZ kizárólag a vásárlás érdekében megadott, a II.2.2. pontban szereplő (szállításhoz, számlázáshoz szükséges) adatokat kezeli. 

A jelen tájékoztató II.2.4. pontjában foglalt cookie-kal kapcsolatban leírtak a webshop szolgáltatás oldalára is irányadók. 

Az adatkezelésre a vásárlásokhoz kapcsolódó jogok érvényesíthetőségének időtartama alatt kerülhet sor. 

IV. Az ügyfélportálon keresztül igénybe vett szolgáltatások felhasználóira irányadó további szabályok

IV.1. A felhasználó kötelességei és felelőssége

A felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az MVGYOSZ nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott. A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az MVGYOSZ nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen; Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A felhasználó köteles különösen:

Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
Tartózkodni olyan tevékenységektől, amelyek az MVGYOSZ üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
¦Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl az MVGYOSZ további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja. A felhasználók az ügyfélportálon történő regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az MVGYOSZ az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében. Jelen pontban írt korlátozások az oldal valamennyi látogatójára vonatkoznak.

IV.2. Eljárás a szabálysértő felhasználókkal szemben

Amennyiben a felhasználó a jelen tájékoztatóban, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az MVGYOSZ a felhasználó regisztrációját – a jogsértés kivizsgálásának ideje alatt a felhasználó erről szóló tájékoztatása mellett – legfeljebb egy hétre felfüggesztheti. A jogsértés megállapítása esetén a felfüggesztés meghatározott ideig, de legfeljebb hat hónapig meghosszabbítható. Ismételt és az MVGYOSZ vagy a tagok érdekeit súlyosan veszélyeztető jogsértés megállapítása esetén akár a felhasználó regisztrációjának törlésére is sor kerülhet és a jövőben az oldal szolgáltatásait nem veheti igénybe.
Amennyiben a felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az MVGYOSZ a felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől függetlenül tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja. Amennyiben a felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, az MVGYOSZ az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogos érdekét bizonyítja.

V. Üzemeltető felelősségének kizárása

V.1. A weboldal működésének folyamatossága

Az MVGYOSZ vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a weboldal működésének zavartalansága és folyamatossága érdekében; ugyanakkor nem szavatolja a weboldal elérésének szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a működés felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az MVGYOSZ az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. Az MVGYOSZ a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

V.2. Az oldalon közzétett információkért való felelősség

A Weboldalon közzétett információk nem minősülnek ajánlatnak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon megjelenő szolgáltatások ténylegesen elérhetők lesznek a jövőben. A Weboldalon közzétett információk megismerése nem váltja ki a szolgáltatások használatára, igénybe vételére vonatkozó hivatalos tájékoztatások megismerését, szakember segítségének igénybe vételét.

VI. A felhasználók jogai, a jogérvényesítés lehetőségei

A felhasználót az alábbi jogok illetik meg:

 1. bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint jogosult arra, hogy személyes adataihoz, továbbá az azok kezelését érintő információkhoz hozzáférést kapjon,
 2. kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését,
 3. kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, korlátozását vagy zárolását,
 4. tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
 5. joga van az adathordozhatósághoz,
 6. jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jogainak érvényesítése érdekében a felhasználó

 1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az MVGYOSZ intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az MVGYOSZ a fentebbi jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja,
 2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az MVGYOSZ megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat,
 3. az MVGYOSZ ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az MVGYOSZ a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Az MVGYOSZ adatkezelésére, az érintettek jogaira vonatkozó részletes szabályokat és további tájékoztatást az MVGYOSZ Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

 

IMPRESSZUM

A tartalomért felelős:

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

© 2024 Távszem

b4st theme for WordPress